Teapot and Nike Shoes

Photo and lighting team:  Wen Zhuang, Eden Tai, Suji Kim,

Wen Zhuang: https://jjwwzz.com/

Eden Tai: https://www.edentai.com/

Suji Kim: http://kimsujipaints.com/